Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brickwork /'brikwɜ:k/  

 • Danh từ
  công trình bằng gạch
  the brickwork in this house is in need of repair
  công trình bằng gạch trong ngôi nhà này cần được sửa chữa
  sự xây gạch, nghề xây dựng
  are you any good at brickwork?
  anh có thạo nghề xây dựng không?