Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (toán học) hình lập phương
  khối lập phương; khối vuông hạt lựu
  thái thịt thành khối vuông, thái thịt thành hạt lựu
  (toán học) lập phương (của một số)
  the cube of 5 is 125
  lập phương của 5 là 125
  Động từ
  (toán học) lên tam thừa
  10 cubed is 1000
  10 tam thừa là 1000
  thái hạt lựu (thịt, cà rốt…)

  * Các từ tương tự:
  cube root, cubeb, cuber