Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (toán học)
    căn bậc ba
    the cube root of 64 is 4
    căn bậc ba của 64 là 4