Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brick-red /'brik'red/  

  • Danh từ
    màu gạch