Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brick-bat /'brikbæt/  

  • Danh từ
    cục gạch, gạch củ đậu (để ném nhau)