Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dawdler /'dɔ:dlə[r]/  

  • Danh từ
    người rề rà, người lề mề