Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đứng ngồi xo vai uể oải
  don't slouch! stand up straight!
  đừng có ngồi xo vai uể oải thế! đứng thẳng lên!
  xo vai uể oải đi tới đi lui cả ngày chẳng làm gì cả
  Danh từ
  (số ít)
  dáng đứng ngồi xo vai uể oải
  walk with a slouch
  đi xo vai uể oải
  be no slouch at something
  (khẩu ngữ)
  rất giỏi về cái gì
  she's no slouch at tennis
  chị ta rất giỏi về quần vợt

  * Các từ tương tự:
  slouch hat, slouched, slouchily, slouchiness, slouchingly, slouchy