Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cũ, nghĩa xấu)
    người chậm chạp rù rờ

    * Các từ tương tự:
    sluggardly