Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người tụt hậu

    * Các từ tương tự:
    laggardly, laggardness