Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slowcoach /'sləʊkəʊt∫/  

  • Danh từ
    (Mỹ slowpoke) (khẩu ngữ)
    người chậm chạp, người kém lanh lợi
    hurry up, slowcoach!
    anh chàng chậm chạp ơi, nhanh lên!