Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ, adv
    chậm chạp; tụt hậu