Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

straggler /'stræglə[r]/  

  • Danh từ
    người tụt hậu
    những người tụt hậu sau cùng cũng vừa hoàn thành vòng đua