Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (động vật học)
  con ốc sên
  at a snail's pace
  chậm như sên, chậm rì rì

  * Các từ tương tự:
  snail-cased, snail-pace, snail-paced, snail-slow, snaillery, snaillike