Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

snail-slow /'sneilslou/  

  • Tính từ
    chậm như sên