Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

snail-paced /'sneilpeist/  

  • Tính từ
    đi chậm như sên