Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

snaillike /'sneillaik/  

  • Tính từ
    giống như sên, chậm như sên