Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bước đi chậm chạp

    * Các từ tương tự:
    snail-paced