Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slowpoke /'sləʊpəʊk/  

  • Danh từ
    (Mỹ)
    như slowcoach