Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

layabout /'leiəbaut/  

  • Danh từ
    (Anh, khẩu ngữ)
    người vô công rồi nghề