Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ne'er-do-well /'neədu:wel/  

  • Danh từ
    người vô tích sự

    * Các từ tương tự:
    ne'er-do-well