Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cách viết khác waster, văn học)
    người lười biếng vô tích sự