Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (xấu)
    người lãng phí
    như wastrel