Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spender /'spendə[r]/  

 • Danh từ
  người tiêu pha (như thế nào đó)
  an extravagant spender
  người tiêu pha phung phí
  a miserly spender
  người tiêu pha keo kiệt