Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spendthrift /'spendθrift/  

  • Danh từ
    người ăn tiêu phung phí