Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

improvident /im'prɒvidənt/  

  • Tính từ
    không biết lo xa, không dự liệu

    * Các từ tương tự:
    improvidently