Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  gây lãng phí
  wasteful processes
  những qui trình gây lãng phí
  hoang phí
  wasteful luxury
  sự xa hoa hoang phí

  * Các từ tương tự:
  wastefully, wastefulness