Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

free-handed /,fri:'hændid/  

  • Tính từ
    hào phóng (trong chi tiêu, hay khi cho ai tiền)