Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unthrifty /' n' rifti/  

  • Tính từ
    không tằn tiện; hoang phí
    mọc xấu; trồng không có lợi (cây trồng)