Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wastefully /'weistfəli/  

  • Phó từ
    [một cách] lãng phí, [một cách] hoang phí