Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều pence, pennies)
  (viết tắt p) penni
  bút chì này giá 40 penni một cái
  (viết tắt d) đồng xu (bằng đồng, giá một phần mười hai silinh, tiêu dùng ở Anh cho đến 1971)
  (khẩu ngữ, Mỹ) đồng xen (bằng một phần trăm đô la)
  be two (ten) a penny
  rất rẻ
  nhiều và dễ kiếm
  earn (turn) an honest penny
  xem honest
  in for a penny; in for a pound
  (tục ngữ)
  việc đã làm tốn (thì giờ, tiền bạc) thì mấy cũng phải làm cho đến nơi đến chốn
  the penny drops
  (khẩu ngữ)
  vỡ lẽ ra (sau một thời gian không hiểu, không nhận rõ)
  tôi đã phải giải thích vấn đề cho anh ta nhiều lần trước khi anh ta vỡ lẻ ra
  a penny for your thoughts
  anh đang nghĩ gì thế?
  penny wise [and] pound foolish
  cân nhắc kỹ từng đồng nhưng bạo dạn tiêu những món lớn
  a pretty penny
  xem pretty
  spend a penny
  xem spend
  turn up like a bad penny
  (khẩu ngữ)
  [thường] xuất hiện không phải lúc

  * Các từ tương tự:
  penny farthing, penny post, penny whistle, penny wise, penny-a-line, penny-a-liner, penny-in-the-slot, penny-in-the-slot machine, penny-pincher