Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

penny-in-the-slot machine   

  • Danh từ
    máy bán hàng tự động