Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

penny-a-line /'peniə'lain/  

 • Tính từ
  rẻ tiền, xoàng (tiểu thuyết)
  a penny-a-line novel
  tiểu thuyết rẻ tiền, tiểu thuyết ba xu

  * Các từ tương tự:
  penny-a-liner