Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

penny farthing /'peni'fɑ:ðiŋ/  

  • kiểu xe đạp cũ bánh trước to bánh sau nhỏ