Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unenterprising /'ʌn'entəpraiziɳ/  

  • Tính từ
    không dám làm, không có gan làm (việc gì)

    * Các từ tương tự:
    unenterprisingness