Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unenterprisingness /'ʌn'entəpraiziɳnis/  

  • Danh từ
    tính không dám làm