Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uninspired /,ʌnin'spaiəd/  

  • Tính từ
    tầm thường, không hay
    an uninspired speech
    bài nói chuyện không hay