Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không hoạt động, thiếu hoạt động
  if you weren't so inactive, you wouldn't be so fat!
  Nếu anh không thiếu hoạt động như thế thì anh không béo như thế kia!
  không chạy, hỏng
  an inactive machine
  cỗ máy hỏng
  ít hoạt động
  inactive members of the music society
  hội viên ít hoạt động của hội âm nhạc

  * Các từ tương tự:
  Inactive money, inactively, inactiveness