Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unoccupied /,ʌn'ɒkjupaid/  

 • Tính từ
  bỏ không, trống
  find an unoccupied table
  tìm một cái bàn trống
  the house had been left unoccupied for several years
  ngôi nhà đã bỏ không nhiều năm
  không bị chiếm đóng
  unoccupied territory
  vùng lãnh thổ không bị chiếm đóng
  [rảnh] rỗi, không bận
  in one of her rare unoccupied moments
  vào một trong những lúc rảnh rỗi hiếm có của chị ta