Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inactiveness /in'æktivnis/  

  • Danh từ
    tính kém hoạt động, tính thiếu hoạt động, tính ì; tình trạng kém hoạt động, tình trạng thiếu hoạt động, tình trạng ì