Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

immobilize /i'moubilaiz/  

 • Ngoại động từ
  giữ cố định; làm bất động
  làm không di chuyển được; làm không nhúc nhích được (của quân đội, xe cộ...)
  thu hồi không cho lưu hành (tiền...)

  * Các từ tương tự:
  immobilize, immobilizer