Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quiescent /kwi'esnt/  /kwai'esnt/

  • Tính từ
    yên lặng, im lìm
    không chắc là một tổ chức cực đoan như thế mà lại chịu im lìm một thời gian lâu