Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unemployed /,ʌnim'plɔid/  

 • Tính từ
  thất nghiệp
  không được sử dụng hữu ích
  unemployed wealth
  của cải không được sử dụng hữu ích
  the unemployed
  danh từ (+ động từ số nhiều)
  những người thất nghiệp