Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  yên tĩnh
  the placid waters of the lake
  nước hồ yên tĩnh
  the placid smile
  nụ cười điềm tĩnh

  * Các từ tương tự:
  placidity, placidly