Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

placidly /'plæsidli/  

  • Phó từ
    [một cách] yên tĩnh
    [một cách] diềm tĩnh