Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không hoạt động
    a dormant volcano
    núi lửa không hoạt động
    nhiều loại cây như không có hoạt động sống qua mùa đông