Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unexpressed /'ʌniks'prest/  

  • Tính từ
    không được nói ra, không được phát biểu ra, không được diễn đạt
    (ngôn ngữ học) hiểu ngầm