Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tiềm tàng, ẩn, âm ỉ
  latent diseases
  bệnh âm ỉ

  * Các từ tương tự:
  latent heat, latent image, latent period