Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

latent period /'leitnt'piəriəd/  

  • (y học)
    thời kỳ ủ bệnh