Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

latent image /'leitnt'imidʒ/  

  • ẩn hình (trên phim ảnh, khi phim chưa được rửa)