Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hibernate /'haibəneit/  

  • Động từ
    ngủ đông (động vật)